ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ logo


Εφαρμογή Αξιολόγησης ΣΑΕΚ

   deti logoΣτην εφαρμογή έχουν πρόσβαση οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία της ΣΑΕΚ είτε ως Καταρτιζόμενοι, είτε ως Εκπαιδευτές, είτε ως Στελέχη (Δνση / Υποδιεύθυνση ΣΑΕΚ).
H πρόσβαση έχει δοθεί μέσω κωδικών TaxisNet.
- Σημείωση: Στην παρούσα φάση δεν έχει δοθεί πρόσβαση στους καταρτιζόμενους δεδομένου ότι δεν έχει εκκινήσει η συμμετοχή τους στη διαδικασία.