ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ logo


Εφαρμογή Αξιολόγησης ΣΑΕΚ

   deti logo

Στην εφαρμογή έχουν πρόσβαση οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία της ΣΑΕΚ είτε ως Καταρτιζόμενοι, είτε ως Εκπαιδευτές, είτε ως Στελέχη (Δνση / Υποδιεύθυνση ΣΑΕΚ).
H πρόσβαση έχει δοθεί μέσω κωδικών TaxisNet.